33MABT075
217MAGBT01A_004_01
8.0KAGBT01A_004_01.sum
279MAGBT01A_004_02
276MAGBT01A_004_03
685MAGBT01A_004_04
454MAGBT01A_004_05
720MAGBT01A_029_01
452MAGBT01A_029_02
12KAGBT01A_029_02.sum
803MAGBT01A_029_03
24KAGBT01A_029_03.sum
542MAGBT01A_029_04
560MAGBT01A_029_05
560MAGBT01A_029_06
4.7GAGBT02A_003_01
1.9GAGBT02A_003_02
1.9GAGBT02A_003_03
2.0GAGBT02A_003_04
3.0GAGBT02A_021_01
44KAGBT02A_021_01.sum
61KAGBT02A_028_01
178MAGBT02A_028_07
894MAGBT02A_035_01
61KAGBT02A_035_02
818MAGBT02A_044_01
1.3GAGBT02A_044_02
176MAGBT02A_046_16
630MAGBT02A_066_01
2.5GAGBT02A_069_01
0AGBT02A_069_03.sum
1.4GAGBT02B_004_01
2.1GAGBT02B_020_01
526MAGBT02B_020_02
277MAGBT02B_020_03
1.4GAGBT02C_002_01
49KAGBT02C_043_01
1.3GAGBT02C_043_11
3.3GAGBT03B_019_01
3.7GAGBT03C_009_11
978MAGBT03C_009_12
3.5GAGBT03C_009_13
1.5GAGBT03C_009_14
4.0KAGBT03C_031_11.sum
4.1MAGBT03C_031_12
11MAGBT03C_031_13
3.7GAGBT04A_003_04
4.2GAGBT04A_003_05
242MAGBT04A_003_06
460MAGBT04A_003_07
1.9MAGBT04A_029_01
4.0KAGBT04A_030_04.sum
21MAGBT04A_030_05
11MAGBT04A_045_11
8.6MAGBT04A_045_12
12KAGBT04B_003_03.sum
8.0KAGBT04B_003_04.sum
4.0KAGBT04B_003_05.sum
44KAGBT04B_008_01.sum
12KAGBT04B_008_02.sum
47MAGBT04B_008_03
24KAGBT04B_008_03.sum
1.2MAGBT04B_009_01
4.0KAGBT04B_009_02.sum
4.0KAGBT04B_009_03.sum
22MAGBT04B_011_01
4.0KAGBT04B_011_01.sum
10GAGBT04B_017_01
169MAGBT04B_017_05
16KAGBT04B_017_05.sum
206MAGBT04B_017_06
20KAGBT04B_017_06.sum
3.6GAGBT04B_020_02
150MAGBT04B_021_01
16KAGBT04B_021_01.sum
108MAGBT04B_021_02
145MAGBT04B_022_01
4.0KAGBT04B_022_01.sum
57MAGBT04B_022_02
20KAGBT04B_022_02.sum
148MAGBT04B_022_03
125MAGBT04B_022_04
4.0KAGBT04B_026_02.sum
21MAGBT04B_026_03
29KAGBT04B_026_04
20MAGBT04B_026_08
15MAGBT04B_026_09
4.0KAGBT04B_029_04.sum
6.5MAGBT04B_029_05
2.6MAGBT04B_029_06
7.5MAGBT04B_029_07
12MAGBT04B_029_08
7.8MAGBT04B_036_05
2.7MAGBT04B_036_06
29KAGBT04B_036_07
1010KAGBT04B_036_08
23MAGBT04B_037_01
12KAGBT04B_037_01.sum
39MAGBT04B_037_02
20KAGBT04B_037_02.sum
34MAGBT04B_037_03
16KAGBT04B_037_03.sum
35MAGBT04B_037_04
72MAGBT04B_037_05
42MAGBT04B_037_06
69MAGBT04B_037_07
74MAGBT04B_037_08
36KAGBT04B_037_08.sum
27MAGBT04B_037_09
16KAGBT04B_037_09.sum
34MAGBT04B_039_01
40MAGBT04B_040_01
140MAGBT04C_008_01
249MAGBT04C_008_02
110MAGBT04C_008_03
114MAGBT04C_008_04
91MAGBT04C_008_05
591MAGBT04C_008_06
676MAGBT04C_008_07
64MAGBT04C_008_08
514MAGBT04C_008_09
461MAGBT04C_008_10
1.4GAGBT04C_009_01
29KAGBT04C_009_02
521MAGBT04C_011_01
44MAGBT04C_012_01
27MAGBT04C_012_02
32MAGBT04C_012_03
18MAGBT04C_012_04
2.9MAGBT04C_013_01
4.3MAGBT04C_013_02
992MAGBT04C_018_01
3.3GAGBT04C_018_02
1.9GAGBT04C_018_03
2.0GAGBT04C_018_04
2.6GAGBT04C_018_05
1.1GAGBT04C_027_01
1023MAGBT04C_027_02
849MAGBT04C_027_03
1.5GAGBT04C_027_04
1.7GAGBT04C_027_05
374MAGBT04C_030
451MAGBT04C_030_02
360MAGBT04C_030_03
492MAGBT04C_030_04
342MAGBT04C_030_05
500MAGBT04C_030_06
358MAGBT04C_030_07
469MAGBT04C_030_08
655MAGBT04C_030_09
44MAGBT04C_036_01
44MAGBT04C_036_02
20MAGBT04C_045_01
6.4MAGBT04C_045_02
7.3MAGBT04C_045_03
4.1MAGBT04C_045_04
13MAGBT04C_045_05
17MAGBT04C_045_06
2.5GAGBT04C_055_01
4.9MAGBT04C_056_01
4.3MAGBT04C_056_02
71MAGM055_01
47MAGR024_01
11MAGR024C_01
97Gtotal